sst Disclaimer

Toepasbaarheid
Deze disclaimer is zowel van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze internetsite als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid
De gegevens op deze internetsite worden alleen beschikbaar gesteld met als doel het verstrekken van informatie. Hoewel de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid let op de juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden verleend of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.
De gegevens op deze internetsite kunnen niet worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie is ook niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.
De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Gerelateerde internetsites
Deze internetsite kan links bevatten naar andere internetsites, die niet worden beheerd door of onder de zeggenschap staan van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. Deze links zijn enkel opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie. De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.

Gebruik van informatie en gegevens. Copyright.
Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie te gebruiken voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie is geautoriseerd.
Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie.

Gebruikers besloten gedeelte

Voor de gebruikers van het besloten gedeelte is van belang te realiseren dat:

1.         de toegangscode voor de website strikt persoonlijk is en niet overdraagbaar.

2.         overdracht van de informatie op het besloten deel aan derden die deze toegang niet hebben, niet is toegestaan tenzij met schriftelijke toestemming van het Bestuur. Indien misbruik wordt geconstateerd volgt ontzegging van de toegang tot het besloten deel.

Privacy verklaring

De Nederlandse Vereniging voor Seksuologie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers van deze website.
Indien u per e-mail reageert, zal uw informatie, geheel of gedeeltelijk, alleen worden gebruikt voor het doel zoals in uw e-mail wordt omschreven. De informatie zal niet worden hergebruikt voor een onverenigbaar doel. Indien het Secretariaat, die de inkomende e-mail beheert, uw vraag niet kan beantwoorden, zal het uw bericht doorzenden.  Na beantwoording zal uw e-mail worden vernietigd voor zover niet relevant als (tijdelijke) archivering voor het Secretariaat, dit ter beoordeling van het Secretariaat.